Цели на сдружението

Добавена от ТПБГС на 26.04.08

"Непрекъснато подобряване системата и добрите практики за създаване и възпроизводство на горите;"

" Отглеждане и управление на горите;"

" Добив и разпределение на дървесина и биомаса;"

" Издигане и утвърждаване на собствения престиж и социален статус на българските горовладелци, ползватели и преработватели на дървесина в страната;"

" Координиране и подпомагане на развитието им и осигуряване благоприятни възможности за участието им в икономическия живот на страната "