ПОКАНА за Общо Събрание

Добавена от ТПБГС на 19.07.2013 г.

Изтеглете поканата за Общо събрание на ТПГСБ (в ликвидация)
 Покана за Общо събрание на ТПГСБ

Прекратяване на сдружение "Технологична платформа на горския сектор в България" и обявяване в ликвидация

Добавена от ТПБГС на 28.09.2012 г.

 Решение на СГС за прекратяване и ликвидация

 Решение за ОС за ликвидация

 Покана за Общо Събрание

ПОКАНА за Общо Събрание

Добавена от ТПБГС на 21.06.2012 г.

Изтеглете поканата за Общо събрание
 Покана за Общо събрание

Цели на сдружението

Добавена от ТПБГС на 26.04.2008 г.

"Непрекъснато подобряване системата и добрите практики за създаване и възпроизводство на горите;"

" Отглеждане и управление на горите;"

" Добив и разпределение на дървесина и биомаса;"

" Издигане и утвърждаване на собствения престиж и социален статус на българските горовладелци, ползватели и преработватели на дървесина в страната;"

" Координиране и подпомагане на развитието им и осигуряване благоприятни възможности за участието им в икономическия живот на страната "